De provincie Overijssel heeft in 2007 het initiatief genomen tot het programma Ruimte voor de Vecht.
De Vecht heeft ter hoogte van Ommen zeer beperkt ruimte. De oorspronkelijk meanderende Vecht heeft plaats gemaakt voor een smalle doorgang voor het water, ingesloten door het centrum van Ommen en de bebouwing in Ommen Zuid. Onderzoek in 2009 heeft aangetoond dat met een verbreding van het zomerbed een aanzienlijke reductie wordt bereikt. Deze verbreding vraagt om een ruimtelijke aanpassing.

De gemeente Ommen is al een aantal jaren bezig met het centrumplan. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de Provincie Overijssel, de waterschappen Velt & Vecht en Regge & Dinkel en de gemeente Ommen een gezamenlijke opgave hebben gedefinieerd. In de periode 2009-2010 is een ruimtelijke verkenning uitgevoerd in opdracht van de betrokken overheden. De ruimtelijke verkenning heeft geleid tot een concept voor het plangebied. Dit concept is in hoofdlijnen uit de volgende ingrepen opgebouwd:
Sven Dom draagt zorg voor het projectmanagement in opdracht van waterschap Velt & Vecht. Daarbij gaat het om het begeleiden van de ruimtelijke uitwerking en planologische procedures.
terug